fbpx

Pravila nagradnog natječaja

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Naziv nagradnog natječaja: Odbrojavanje do Božića

Članak 1

Priređivač nagradnog natječaja

(1) Nagradni natječaj priređuje i organizira: Stomatološka poliklinika Apolonija (oib 46057901754), u daljnjem tekstu: Priređivač nagradnog natječaja

Članak 2

Trajanje, svrha i mjesta provođenja nagradnog natječaja

(1) Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije/promidžbe proizvoda i usluga Priređivača nagradnog natječaja, odnosno radi unapređenja prodaje proizvoda i unapređenja korištenja usluga.

(2) Nagradni natječaj će početi 15.12.2022. u 13:00 sati.

(3) Nagradni natječaj će završiti 25.12.2022. u 13:00 sati.

(4) Nagradni natječaj odnosi se na područje cijele Republike Hrvatske.

(5) Nagradni natječaj sastoji se od 10 nagrada. Po jedna će biti dodijeljena svakog dana kroz 10 dana u periodu trajanja nagradnog natječaja 

Članak 3

Područje promocije

(1) Promotivni materijali će biti dostupni na Instagram stranici stranici Priređivača nagradnog natječaja (https://www.instagram.com/poliklinikaapolonija/) u obliku svakodnevnih story objava.

Članak 4

Nagrada

(1) Nagradni natječaj koju priređuje Priređivač nagradnog natječaja ima deset nagrada (svaki dan jedna), a dodjeljuju se svaki dan u 13 sati za vrijeme trajanja nagradnog natječaja.

(2) Nagrada je

četvrtak 15.12.2022. set za izbjeljivanje zubi kod kuće – Opalescence

petak 16.12.2022. čišćenje i pjeskarenje zubi u poliklinici Apolonija

subota 17.12.2022. Zoobzone prirodna pasta za zube po izboru

nedjelja 18.12.2022. električna četkica Phillips Sonicare Healthy White series 4

ponedjeljak 19.12.2022. Zoobzone prirodna pasta za zube po izboru

utorak 20.12.2022. set za izbjeljivanje zubi kod kuće – Opalescence

srijeda 21.12.2022. električna četkica Curaprox Hydrosonic 

četvrtak 22.12.2022. čišćenje i pjeskarenje zubi u poliklinici Apolonija

petak 23.12. 2022. Zoobzone prirodna pasta za zube po izboru

subota 23.12.2022. čišćenje i pjeskarenje zubi u poliklinici Apolonija

(3) Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

(4) Fond nagrada nagradnog natječaja iznosi 3.012,59 (iznos) kuna.

(5) Pojedinačna vrijednost pojedine nagrade iznosi:

Čišćenje i pjeskarenje zubi u poliklinici Apolonija(x3): 414,50 kn / 55 €

Zoobzone prirodna pasta za zube (x3): 75,35 kn /  10 €

Set za izbjeljivanje zubi kod kuće Opalescence (x2): 753,45 kn /  100 €

Električna četkica Phillips Sonicare Healthy White series 4: 699,99 kn (92,99 €)

Električna četkica Curaprox Hydrosonic: 1.069,30 kn (141,92 €)

Članak 5

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s navršenih 18 (osamnaest) godina i više, koje su registrirane na društvenoj mreži (www.instagram.com), osim zaposlenika Priređivača nagradnog natječaja kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća), osoba koje su izravno uključene u pripremu Natječaja i proglašenje dobitnika i sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim uz Natječaj, kao ni članovi njihovih užih obitelji.

Članak 6

Kako sudjelovati u nagradnom natječaju

(1) Za pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju potrebno je otići na Instagram stranicu Priređivača nagradnog natječaja (https://www.instagram.com/poliklinikaapolonija/) i napraviti sljedeće:

1) Odgovoriti na nagradno pitanje koje će biti objavljeno u 13 sati svakog dana u periodu od 15.12. do 24.12.2022 putem story objave, svoje odgovore sudionik može ostaviti najkasnije do isteka story objave (24 sata).

2) Dobitnici će bit objavljeni na Instagram Hrvatska stranici putem story objave na profilu Priređivača nagradnog natječaja, svakog dana za vrijeme trajanja nagradnog natječaja najkasnije do 13:30.

(2) Rezultat nagradnog Natječaja je konačan. Podnošenje prigovora ili žalbe nije dopušteno. Priređivač zadržava pravo dodjele nagrade drugom najbolje ocijenjenom sudioniku, kao i da ne dodijeli nagradu ako utvrdi da su dobitnici nagrade odnosno rezervni osvajači nagrade sudjelovali u Natječaju suprotno ovim Pravilima.

(3) Dobitnik nagrade treba administratoru u inbox Instagram stranice https://www.instagram.com/poliklinikaapolonija/ Hrvatska poslati sljedeće podatke (u roku od 24 sata od datuma objave dobitnika): ime i prezime, broj mobitela, e-mail adresu i adresu stanovanja, za potrebe provjere i slanja nagrade što će biti objavljeno u objavi dobitnika nagrade.

(4) Prihvaćanjem ovih Pravila sudionik u Natječaju prihvaća da će u slučaju osvajanja nagrade njegovo ime i prezime biti javno objavljeno kao što je navedeno u prethodnim stavcima ovog članka.

(5) Ako dobitnik nagrade ne navede, odnosno pravovremeno ne dostavi svoje osobne podatke Priređivaču, odnosno ako ih navedu nepotpuno ili netočno i/ili ako dobitnika nagrade nije moguće obavijestiti na navedene kontakt podatke i/ili u slučaju kršenja ovih Pravila i/ili ako se utvrdi da osvajač nagrade ne želi ispuniti obveze u skladu s ovim Pravilima i/ili ako ne prihvati nagradu ili ako se ne odazove na obavijest o preuzimanju nagrade odnosno ako se ne pojavi na preuzimanju nagrade, a sve to u roku koji odredi Priređivač, dobitnik nagrade gubi pravo na nagradu.

(6) U obzir će doći svi sudionici do roka isteka nagradnog natječaja iz čl. 2. st. 3. ovih Pravila nagradnog natječaja.

Članak 7

Odabir dobitnika

(1) Dobitnike određuje tročlani žiri u sastavu tri radnika Ljiljana Petrak, Tomislav Stanić i Nikolina Kovačević koji glasanjem o kojem se sastavlja zapisnik biraju dobitnike. Tročlani žiri osigurava ravnopravnost svih sudionika i odabir najboljih rješenja, nakon ispunjenja uvjeta propisanih ovim Pravilima Priređivača.

Članak 8

Kako preuzeti nagradu

(1) Dobitnik nagrade bit će objavljen na službenoj Instagram stranici Priređivača nagradnog natječaja putem story objave, te najkasnije 24 sata nakon završetka Nagradnog natječaja putem Instagram objave. Daljnja komunikacija biti nastavljena preko inboxa platforme Instagram.

(2) Instagram inboxom će dobitniku nagrade biti dostavljena potvrda o nagradi najkasnije tjedan dana nakon završetka nagradnog natječaja, što se smatra pisanom obavijesti o dobivenoj nagradi.

(3) Nagrade u nagradnom natječaju dobitnici preuzimaju u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

(4) Ako dobitnik nagrade ne podigne nagradu u roku iz prethodnog stavka ovoga članka, priređivač nagradnog natječaja će dobitnika nagrade ponovno u roku od osam dana od isteka roka od 30 dana obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od osam dana niti duži od 15 dana od dana primitka ponovne obavijesti.

(5) Ako dobitnik ni u naknadnom roku iz prethodnog stavka ovoga članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

(6) Mjesto preuzimanja nagrade bit će priopćeno od strane Priređivača nagradnog natječaja dobitniku nagrade elektroničkim pisanim putem.

(7) Obaveza dobitnika nagrade je da Priređivaču nagradnog natječaja pri preuzimanju nagrade potvrdi svoj identitet osobnom iskaznicom.

(8) Prilikom preuzimanja potvrde i nagrade, dobitnik mora potpisati Zapisnik o primopredaji.

(9) Potpisom Zapisnika o primopredaji i preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradnog natječaja prema dobitniku.

Članak 9

Sudionici u nagradnom natječaju

(1) Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene ovim Pravilima nagradnog natječaja.

(2) Od sudionika se ne zahtijeva nikakva uplata novca (naknada) za sudjelovanje u nagradnog natječaja.

(3) Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama ovih Pravila nagradnog natječaja.

(4) Priređivač ne preuzima odgovornost za:


  • bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zlouporabe sustava pri funkcioniranju Natječaja na štetu sudionika ili treće osobe
  • (ne) funkcioniranje Interneta, i Internet stranice Priređivača te Instagram stranice Priređivača i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog
  • ako sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Priređivač ima pravo ukloniti takve sadržaje bez obrazloženja.

(5) Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme Natječaja:

– ukoliko poslani sadržaji nisu u skladu s uputama;

– ako se utvrdi da je povrijeđeno pravo trećih osoba neovlaštenom objavom podataka;

– ako Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke ako se sudionik koristi lažnim profilom;

– ako je objavljen sadržaj uvredljiv na rasnim spolnim i religioznim osnovama;

– ukoliko je odgovor editiran naknadno.

(6) Svi sudionici koji su diskvalificirani po navedenim odredbama neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

Članak 10

Odredbe o obradi osobnih podataka

(1) Sudionici Natječaja primaju na znanje sljedeće informacije o obradi osobnih podatka u svrhu sudjelovanja u nagradnom Natječaju Odbrojavanje do Božića na digitalnim kanalima, utvrđivanja sudionika Natječaja i dobitnika nagrada te potvrđuju da Priređivač smije koristiti ime, prezime, broj mobilnog telefona u svrhu sudjelovanja u nagradnom Natječaju Odbrojavanje do Božića

(2) Ime, prezime, broj mobilnog telefona, e-mail adresa i adresa stanovanja se čuvaju i obrađuju do trenutka kada dobitnik preuzme svoju nagradu ili vrijeme za preuzimanje nagrade ne istekne sukladno ovom Pravilniku.

(3) U vezi s obradom osobnih podataka sudionik Natječaja ima pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak netočnih i na dopunu nepotpunih osobnih podataka, pravo na brisanje njegovih osobnih podataka ili, ukoliko je primjenjivo, na ograničenje obrade, sve u skladu s uvjetima predviđenim propisima.

(4) Svi sudionici Natječaja su suglasni da će u slučaju osvajanja nagrada njihovi osobni podaci (ime i prezime, fotografija) biti javno objavljeni.

(5) Svi ostali osobni podaci su povjerljivi i s njima će biti upoznati isključivo Priređivač.

(6) Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka, je Priređivač nagradnog Natječaja.

(7) Kontakti: 01/4883-800 / info@apolonija.hr

(8) Kontakt Službenika za zaštitu osobnih podataka: info@apolonija.hr

(9) U okviru obrade osobnih podataka za sudjelovanje u nagradnom Natječaju Odbrojavanje do Božića Priređivač ne dostavlja osobne podatke nikome, niti je ima namjeru dostavljati u treće zemlje.

Članak 11

Publicitet

(1) Sudjelovanjem u ovoj nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu se od strane Priređivača nagradnog natječaja objaviti i koristiti u tiskanom materijalu, internetskim izdanjima i javnim društvenim mrežama bez ikakve naknade te bez ikakvog ograničenja u odnosu na mediji u kojem se iste objavljuju, vrijeme objava, brojnost objava i teritorij na kojem se objavljuju.

(2) Radi sudjelovanja u nagradnom natječaju sudionik pristaje na davanje svojih osobnih podataka (ime i prezime i adresa stanovanja).

Članak 12

Porezi

(1) Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

Članak 13

Pogreške i neregularne prijave

(1) Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Priređivač nagradnog natječaja ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 14

U slučaju spora

(1) U slučaju spora između Priređivača nagradnog natječaja i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Članak 15

Mogućnost prekida, otkazivanja i stavljanja u stanje mirovanja nagradnog natječaja

(1) Nagradni natječaj može se prekinuti, otkazati i staviti u stanje mirovanja samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nagradnog natječaja nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

(2) Sudionici će o prekidu, otkazivanju i stavljanju nagradnog natječaja u stanje mirovanja biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Priređivača nagradnog natječaja.

Članak 16

Izmjene pravila nagradnog natječaja

(1) Priređivač nagradnog natječaja zadržava pravo promijeniti Pravila nagradnog natječaja za vrijeme njegovog trajanja samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nagradnog natječaja nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni putem službene Instagram stranice Priređivača nagradnog natječaja, te na isti način na koji su objavljena ova Pravila nagradnog natječaja.

Članak 17

Napomena

(1) Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom, u smislu da ga isti na neki način promiče ili sponzorira. Podatke koje sudionici daju u svrhu sudjelovanja ove nagradnog natječaja služe isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog nagradnog natječaja Priređivača nagradnog natječaja.

(2) Instagram je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika nagradnog natječaja tako i trećih osoba.

(3) Ukoliko sudionici nagradnog natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na Instagram stranici s oznakom Priređivača nagradnog natječaja smatrat će se da su ga objavili svojevoljno te Priređivač nagradnog natječaja ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba.

(4) Smatrat će se ako su sudionici nagradnog natječaja objavili bilo kakav sadržaj na Instagram stranici s tagom Priređivača nagradnog natječaja (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici nagradnog natječaja daju Priređivaču nagradnog natječaja dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe bez ikakvog ograničenja u odnosu na medij u kojem se isti koriste, vrijeme korištenja, teritorij korištenja, broj korištenja bez ikakve naknade te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

U Zagrebu , 14.12.2022.

Priređivač nagradnog natječaja

Stomatološka Poliklinika Apolonija

Varšavska 10, 10000 Zagreb